Årsstämma – poströstningsformulär

I poströstningsformuläret har fråga 18 angående Beslut om antal revisorer och suppleant fått en otydlig formulering.
18 b) borde ha haft följande lydelse: ”Valberedningen föreslår att en revisorssuppleant inte ska utses på stämman utan skall utses av den externa revisorn.”